img_subject

ระบบภาพและเสียง

รับออกแบบและติดตั้งระบบห้องประชุม

เราเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  จอรับภาพทุกประเภท   กระดานอัจฉริยะ  ระบบประชุมทางไกล  ระบบเสียง  ลำโพงไมโครโฟน  ทั้งแบบมีสายและไร้สาย  รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ที่ใช้ในห้องประชุม ห้องเรียน ห้องควบคุม และสถานที่ต่างๆ  และเรายังมีบริการรับออกแบบ  ให้คำแนะนำและติดตั้งให้กับหน่วยงานด้วย
 
รับออกแบบและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และ เสียงตามสาย

รับออกแบบ วางระบบ และติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งแบบ Analog และ Digital สามารถตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย  สิ่งของที่หายไป ระบบเตือน  นับจำนวนผู้คน และการเฝ้าระวังในพื้นที่  รวมถึงระบบประกาศเสียงตามสายอีกด้วยimg_subject

กล้องวงจรปิด / เสียงตามสาย